REGULAMIN WYSTAWY ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH GADOLAND
 
1.   Niniejszy regulamin dotyczy osób odwiedzających Gadoland, a wejście na wystawę jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
2.   Wystawa zwierząt egzotycznych Gadoland prowadzona jest przez Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o. o w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10, KRS 0000445452;
3.   Wystawa czynna jest codziennie od 10:00 do 18:00;
4.   Opłata za wejście do Gadolandu naliczana jest według aktualnie obowiązującego cennika i pobierana od każdej osoby, która ukończyła trzeci rok życia;
5.   Bilet wstępu uprawnia do jednokrotnego wejścia na wystawę. Nie można go przekazać lub odsprzedać innej osobie;
6.   Wejście na wystawę jest możliwe dla wszystkich, jednak dzieci poniżej 12 lat mogą przebywać na jej terenie tylko pod opieką osoby pełnoletniej. W takiej sytuacji opiekun jest również zobowiązany do wykupienia biletu;
7.   W przypadku zorganizowanych grup, konieczna jest obecność minimum jednego pełnoletniego opiekuna na 15 dzieci;
8.   Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren wystawy;
9.   Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie. Gadoland nie odpowiada za szkody wyrządzone przez dzieci innym dzieciom, wynikające z pozostawienia dzieci bez opieki ani też za szkody doznane na skutek nie stosowania się do regulaminu;
10.   Na terenie wystawy zabronione jest spożywanie alkoholu, używek oraz palenie papierosów;
11.   Na terenie Gadolandu należy zachować ciszę i nie dokarmiać zwierząt (chyba, że za zgodą właściciela lub opiekuna zwierząt);
12.   Na terenie wystawy obowiązuje zakaz biegania, pukania w szyby oraz hałaśliwego oraz naruszającego dobre obyczaje zachowania. Zdjęcia można wykonywać, bez użycia lampy błyskowej;
13.   Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z o. o. zastrzega sobie prawo do rejestrowania i  udostępniana wizerunków osób przebywających na terenie wystawy Gadoland na stronie internetowej Aquaparku Reda, na profilu mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube), na co odwiedzający wyraża zgodę. Osoba, której wizerunek został udostępniony, ma prawo żądać jego usunięcia.
14.   Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój oraz powodujące zagrożenie dla zwierząt lub innych przebywających na terenie Gadolandu będą wypraszane z terenu wystawy bez możliwości zwrotu opłaty za bilet.
15.   Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie;
16.   Za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Obiektu, kierownictwo Obiektu nie odpowiada.
17.   Uwagi i wnioski należy zgłaszać w punkcie informacji.
18.   Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10. Dane przetwarzane są w celach marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i umożliwienia świadczenia usługi. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi.
 
Reda, 06.08.2021 r.
ZARZĄD ZESPOŁU BASENÓW REKREACYJNYCH W REDZIE Sp. Z o.o.

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft