Regulamin Aquaszkoła

1. Warunkiem zapisu i uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez AquaSzkołę jest dokonanie wpłaty za zajęcia w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można kartą płatniczą lub w formie gotówkowej w punkcie informacji AquaParku Reda. Faktury wystawiane będą na życzenie klienta.
2. Korzystanie z zajęć możliwe jest na podstawie imiennej karty wejścia - karnetu. Karnet upoważnia do wejścia na zajęcia wyłącznie uczestnika zajęć zidentyfikowanego na podstawie zdjęcia zrobionego do profilu w punkcie Informacji Aquaparku, bądź każdorazowo na podstawie osobistego dokumentu ze zdjęciem.
3. Karnet umożliwia wejście na zajęcia w podanym okresie i ustalonym terminie: tj. dzień tygodnia i godzina. Cena karnetu ustalana jest wg obowiązującego w danym roku cennika i harmonogramu. Cena może różnić się w zależności od wybranego dnia tygodnia. Termin ważności określony jest na podstawie kalendarza zajęć AquaSzkoły, dostępnego na stronie www.aquaparkreda.pl/aqua-szkola/ , tj.

A)        W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia grupowe AquaSzkola/AquaBobas  - termin ważności karnetu ustala się do końca danego semestru

B)         W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia indywidualne - termin ważności ustala się do 10 cyklicznych tygodni wg kalendarza zajęć.

4. W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia AquaTriathlon- termin ważności karnetu wynosi do 12 cyklicznych tygodni wg kalendarza zajęć.

5. Cena karnetu grupowego nabywanego w trakcie trwania semestru jest pomniejszana o wartość zajęć, które już się odbyły. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały swój udział w zajęciach przed lub w momencie rozpoczęcia semestru i nie pojawiły się na nich.

6.  Rodzaje karnetów:

A) AquaBobas

B)  AquaSzkoła

C) AquaTriathlon

D) AquaSzkoła Indywidualne zajęcia: 1 na 1 (jeden uczestnik i jeden instruktor) lub 2 na 1 (dwoje uczestników i 1 instruktor).

7. Czas lekcji z instruktorem wynosi do 40 min (AquaSzkoła), do 30 min (AquaBobas), do 70 min (AquaTriathlon) 

A) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia grupowe odbywające się zarówno na basenie sportowym i na basenie pływackim (niepełnowymiarowym) dla dzieci AquaSzkoła oraz AquaBobas - w koszt karty wliczono wejście do Aquaparku zarówno dla jednego uczestnika, jak i jednego opiekuna (osoba pełnoletnia). Czas lekcji z instruktorem wynosi: do 40 min (AquaSzkoła), do 30 min (AquaBobas). Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min.

B) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia indywidualne – czas lekcji z instruktorem wynosi do 40 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. W przypadku, gdy posiadaczem karty wejścia na zajęcia indywidualne jest dziecko – uczestnik zajęć, w koszt jego karty wliczono wejście do Aquaparku dla jednego opiekuna (osoba pełnoletnia). W czasie, gdy dziecko przebywa pod opieką instruktora, jego opiekun może korzystać z pozostałej części Aquaparku. Łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z Aquaparku wynosi: 105 min. Zajęcia ind. Mogą odbywać się zarówno na basenie sportowym i basenie pływackim.

C) W przypadku wykupienia karty wstępu na zajęcia AquaTriathlon-czas lekcji z trenerem wynosi do 70 min. Natomiast łączny czas do wykorzystania od momentu wejścia do wyjścia z AquaParku wynosi:105 min. Wykupienie karty AquaTriathlon jest możliwe dla dorosłych i dzieci od 13 r.ż. i w koszt nie wlicza się pobytu dla opiekuna.

D)  Po przekroczeniu przewidzianego czasu dla uczestnika zajęć bądź jego opiekuna, naliczona zostanie opłata dodatkowa wg cennika Aquaparku/ za osoby.

E)  W przypadku przekroczenia strefy obowiązuje dopłata wg. Cennika Aquapark

8. Aktualną kartę należy okazywać każdorazowo w kasie Aquaparku w zamian za opaskę do szafki.

9. .Uczestnikom biorącym udział w bieżącym cyklu rozliczeniowym przysługuje pierwszeństwo udziału w kolejnym cyklu zajęć, jednakże:

A) Warunkiem uczestnictwa w kolejnym cyklu jest dokonanie rezerwacji w formie wpłaty na ostatnich zajęciach przed rozpoczęciem następnego cyklu. Jedynie wtedy AquaSzkoła gwarantuje zarezerwowanie uczestnikowi miejsca w grupie.

B) W przypadku rezygnacji z kolejnego cyklu, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu karty wstępu na ostatnich zajęciach - poprzedzających nowy cykl.

C) Brak zwrotu karty na ostatnich zajęciach danego cyklu, a ewentualny powrót uczestnika w trakcie kolejnego cyklu, zobowiązuje posiadacza karty do poniesienia pełnych kosztów za bieżący cykl rozliczeniowy.

10. Za niewykorzystane i opuszczone zajęcia, nie przewiduje się zwrotu gotówki. Niedopuszczalne jest także przekazanie karty innemu uczestnikowi niż wskazana osoba – uczestnik zajęć.

A) AquaSzkoła nie przewiduje możliwości odrabiania i przenoszenia na inny termin opuszczonych zajęć przez uczestnika.

B)  W przypadku braku możliwości stawienia się posiadacza karty AquaBobas, AquaSzkoła, AquaTriathlon, możliwe jest wykorzystanie opuszczonych zajęć w formie wejścia we własnym zakresie na teren Aquaparku w dni powszednie, z wyłączeniem świąt, w terminie ważności karty.

C) Dla posiadaczy karty wstępu na zajęcia indywidualne, możliwe jest odrabianie jednych zajęć w dniu innym niż termin zajęć, po przednim uzgodnieniu z instruktorem i ustaleniu dogodnego terminu dla obu stron do końca ważności karty wstępu. W przypadku opuszczenia więcej niż jednych zajęć w formie wejścia na teren Aquaparku w dni powszednie z wyłączeniem świąt w terminie ważności karty wstępu.

11. Zajęcia grupowe odbywają się cyklicznie co tydzień, w opcji 1x lub 2x w tygodniu. Terminy zajęć oraz dni wolne od zajęć określa Kalendarz zajęć dostępny na www.aquaparkreda.pl/aqua-szkola/ 
11. Zajęcia indywidualne odbywają się cyklicznie 1x w tygodniu lub częściej wg zapotrzebowania uczestnika.
12. Zajęcia indywidualne odbywają się na torze bez rezerwacji.
13. Zajęcia prowadzone są na wybranych torach basenu pływackiego oraz basenu pływackiego w Kompleksie Aquaparku.
14. Zajęcia grupowe obywają się w liczbie:
   A) do 10 osób (AquaSzkoła)

B) do 12 osób (AquaBobas)

C) do 15 osób (AquaTriathlon)

15. Rodzic/opiekun uczestnika zajęć w wieku do 5 lat zobowiązany jest aktywnie uczestniczyć w zajęciach wraz z podopiecznym.
16. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania: stroju kąpielowego, klapek, ręcznika i okularów pływackich, pieluszki wododpornej (AquaBobas). Czepki są nieobowiązkowe.
17. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora niż ustalony w grafiku.
18. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do łączenia grup w przypadku małej ilości osób w grupie oraz do zmiany trenera i terminu zajęć.
19. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do weryfikowania umiejętności uczestników w czasie trwania semestru oraz zakwalifikowania uczestników do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
19. Zajęcia mogą być przełożone lub odwołane przez dyrekcję Aquaparku; ewentualne przerwy będą odrabiane w innym terminie.
20. Zajęcia odwołanie z powodu siły wyższej (np. covid, lockdown itp.), nie podlegają zwrotom. Usługa zostanie przesunięta automatycznie i proporcjonalnie w czasie.
21. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć, tj. lekcji w czasie przewidzianym z instruktorem- odpowiedzialność ponoszą instruktorzy/trenerzy pływania; Jednakże AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności:

A)  w przypadku samowolnego opuszczenia zajęć, wyjścia z wody i oddalenia się od grupy bez zgody instruktora;

B) w przypadku, gdy dziecko - uczestnik zajęć potrzebuje skorzystać z toalety w czasie trwania zajęć - instruktorzy i pracownicy Aquaparku nie wychodzą z dziećmi do toalety i wówczas opiekunowie zobowiązani są do odebrania i zaprowadzenia dziecka do toalety. W przypadku nie stawienia się opiekuna, a pilnej potrzeby skorzystania z toalety przez uczestnika - instruktorzy nie 4
ponoszą odpowiedzialności za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się przez uczestnika.

C) za bezpieczeństwo dzieci w szatni i na terenie Aquaparku odpowiedzialność ponoszą opiekunowie uczestników.
22. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
23. AquaSzkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione rzeczy na terenie Aquaparku.
24. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do pływania. Za zatajenie lub nieujawnienie informacji o stanie zdrowia i przeciwwskazaniach do uczestniczenia w zajęciach odpowiedzialność ponoszą pełnoletni uczestnicy, a w przypadku dzieci ich opiekunowie prawni lub osoby, pod opieką których uczestniczą w zajęciach.
25. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do dokumentowania postępów uczestników zajęć poprzez wykonywanie zdjęć i filmów z zajęć oraz zamieszczania ich na stronie www.aquaparkreda.pl oraz na portalach społecznościowych Aquaparku, na co korzystający z jej  usług wyrażają zgodę. Zgoda ta może zostać cofnięta poprzez wyraźne zastrzeżenie, złożone pracownikowi AquaSzkoły.
26. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
27. Klient zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem, Cennikiem, Kalendarzem zajęć, działem “Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi” oraz wszelkimi aktualizacjami udostępnianymi na stronie www.aquaparkreda.pl/aquaszkola
28. AquaSzkoła zastrzega sobie prawo do telefonowania lub wysyłania sms z powiadomieniami do klientów wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych. Klient zobowiązany jest do czerpania informacji we własnym zakresie na bieżąco umieszczanych i udostępnianych na stronie internetowej www.aquaparkreda.pl/aquaszkola lub pozyskiwania informacji we własnym zakresie poprzez kontakt mailowy aquaszkola@aquaparkreda.pl
29. Zapisanie się na zajęcia oraz uiszczenie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu nauki i doskonalenia pływania AquaSzkoła/AquaBobas/AquaTriathlon oraz regulaminu Aquaparku Reda.
30. Administratorem danych osobowych jest Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-313) przy ul. Tatrzańskiej 10 iprzetwarzane są one w celu umożliwienia świadczenia usług. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (Rodo) - przetwarzanie jest konieczne do wykonywania umowy (świadczenia usług). Osobom , które dane są przetwarzane , przysługuje prawo dostępu do nich, i 5 ich poprawiania, usuwania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia do innego administratora danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania usługi objętej kartą. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod numerem telefonu 58 382 35 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - info@aquaparkreda.pl Zakres przetwarzanych danych obejmuje - imię, nazwisko, płeć, numer telefonu oraz zdjęcie Klienta (uczestnika zajęć).
Aktualizacja 18.01.2022r.

Partnerzy
StenaLine Semeko GreenLoft